Get Adobe Flash player

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

ชื่อเว็บไซต์ สำหรับผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนควรรู้

ชื่อเว็บไซต์  สำหรับผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนควรรู้


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานhttp://www.obec.go.th

กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.  http://www.bopp-obec.info

ระบบ DMC56  :  http://portal.bopp-obec.info/obec56

ระบบ EMIS  :  http://data.bopp-obec.info

ระบบ e-MES  :   http://210.1.20.40/eme

ระบบ e-MES ภาคอีสาน : http://eme3.obec.go.th

ระบบ e – office สพป.สุรินทร์ เขต 1 : http://210.1.20.192/surin1

เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 : http://school.surinarea1.go.th/main

 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ

           สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล และให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาการบริหารโรงรียนให้สามารถบริหารจัดการ ในรูปแบบของโรงเรียนนิติบุคคลได้อย่างสมบูรณ์ มีความรับผิดชอบ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดแบ่งภาระงานในสถานศึกษา ออกเป็นกลุ่มบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  และกลุ่มบริหารทั่วไป   เพื่อให้การดำเนินการของกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่องานราชการ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ ดังนี้

คณะกรรมการบริหารวิชาการ

  ข้อมูลส่วนตัว หน้าที่รับผิดชอบ การติดต่อ
นายบุญมี ประสมศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การศึกษา
กศ.บ., ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :083-5450095
086-8664559
อีเมล์ :prasomsri32@gmail.com
tee-2001@hotmail.com
Blog Url:
ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

การศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :085-4994688
089-9474185
อีเมล์ :p.chaipattanarote@gmail.com
Blog Url:
นางสาวรุ่งพร ภัทรพานี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
วท.ม. เกษตรศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :089-6277583
อีเมล์ :
Blog Url:
นางสุมารี จันทนมัฏฐะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศศ.บ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
Blog Url:
นางวิภาวดี ดีนาน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

การศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
Blog Url:
นางจรรยาวดี จันทร์โสภา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

การศึกษา
ศศ.บ. ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :081-0761123
อีเมล์ : junyavadee@hotmail.com
Blog Url:

นางพงศ์ทิพา สกุลรักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ. คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :081-9670029
อีเมล์ :krupong2502@gmail.com
Blog Url:
นางอุไรรัตน์ พูนเพชร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :081-5935752
อีเมล์ :
Blog Url:
นางพิสมัย โคตะวีระ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา คบ.

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :089-1905114
อีเมล์ :
Blog Url:
นายสุชิน คุ้มศิริ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
กศ.บ. พลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :085-4170299
อีเมล์ :
Blog Url:
นายนรงค์ ทองสุก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ. พลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :089-2802151
อีเมล์ : khrujik@hotmail.com
Blog Url:
นางผาณิต ยงยิ่งหาญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

การศึกษา
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :080-4824296
อีเมล์ : kunkrumaw@hotmail.com
Blog Url:
นางสถาพร สามาลย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ภาษาอังกฤษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :อีเมล์ :
Blog Url:
นางภาณี ชนะนา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ. การประถมศึกษา

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :081-8750292
อีเมล์ : panee.c@hotmail.com
Blog Url:
       

กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

  ข้อมูลส่วนตัว หน้าที่รับผิดชอบ การติดต่อ
นายอรุณ โสรบุตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศน.บ. ภาษาอังกฤษ

อนุกรรมการ โทรศัพท์ :08-6260-3010
อีเมล์ : aroonsorabhut@hotmail.com
Blog Url:
นางวัลนา ธรจักร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

การศึกษา
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย

อนุกรรมการ โทรศัพท์ :087-2626248
อีเมล์ : wanlana12@hotmail.com
Blog Url:
นางทิพย์นิภา ไกรสูงเนิน
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

การศึกษา
ศศบ.

อนุกรรมการ โทรศัพท์ :083-3820283
อีเมล์ : tipnipa2555@gmail.com
Blog Url:
       

๒.๑๐ กลุ่มงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่

·   พัฒนาข้อมูลระบบสาระสนเทศด้านวิชาการเพื่อการดำเนินการข้อมูลสาระสนเทศด้าน งานหลักสูตร งานทะเบียนวัดผลประเมินผล งานประกันคุณภาพ งานวิจัย งานนิเทศ งานแนะแนว งานกระบวนการเรียนรู้ งานสื่อและแหล่งเรียนรู้ งานประสานผู้ปกครอง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย    นายอรุณ โสรบุตร   นางวัลนา   ธรจักร   นางทิพย์นิภา   ไกรสูงเนิน

ความรู้

มิถุนายน 2019
พฤ อา
« มี.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ป้ายกำกับ

khruto กรอบแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การกรอกข้อมูลนักเรียน ข่าวสารการศึกษา คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ ชื่อเว็บไซต์ สำหรับผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนควรรู้ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ รร.อนุบาลสุรินทร์ รายชื่อนักเรียนสายชั้นป.1 ร่าง โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ สพป.สร.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา}คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์