Get Adobe Flash player

๒.๙ กลุ่มงานประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย

๒.๓.๙ กลุ่มงานประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย มีหน้าที่
 
·   จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานการณ์ประกอบการและสถาบันอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน
·   ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่นๆ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น เป็นต้น
·   ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่ม ความพร้อมให้กับบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศึกษา ร่วมกับบุคคล ครอบ ครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน สถาบันศาสนาสถานการณ์ประกอบการและสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการ ศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ส่งเสริมสนับ สนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบ ครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความ เหมาะสมและจำเป็น
    
ประกอบด้วย    ว่าที่ร.ท.ปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์    นางนิภาพร สุขแล้ว นางกาญจนา บุญพูล   นางนารี   แสงสุวอ นางโสรดา แถวทิม นางวนิดา คุ้มศิริ   นางศิริกานต์ รุ่งเรือง นายทวีศักดิ์     รัฐสมุทร นางสาวนิจนิรันดร์ มุทิตานนท์ นางทองสุข สำราญ    นางรัชดา เอกศิริ
 

๑. คณะกรรมการบริหารวิชาการ

  ข้อมูลส่วนตัว หน้าที่รับผิดชอบ การติดต่อ
นายบุญมี ประสมศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

การศึกษา
กศ.บ., ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :083-5450095
086-8664559
อีเมล์ :prasomsri32@gmail.com
tee-2001@hotmail.com
Blog Url:
ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

การศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :085-4994688
089-9474185
อีเมล์ :pannawat_tum@hotmail.co.th
Blog Url:
นางสาวรุ่งพร ภัทรพานี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา
วท.ม. เกษตรศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :089-6277583
อีเมล์ :
Blog Url:
นางสุมารี จันทนมัฏฐะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา
ศศ.บ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรสถานศึกษา

 

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
Blog Url:
นางวิภาวดี ดีนาน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

การศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
Blog Url:
นางจรรยาวดี จันทร์โสภา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

การศึกษา
ศศ.บ. ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :081-0761123
อีเมล์ : junyavadee@hotmail.com
Blog Url:

นางพงศ์ทิพา สกุลรักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ. คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :081-9670029
อีเมล์ :krupong2502@gmail.com
Blog Url:
นางอุไรรัตน์ พูนเพชร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา
คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :081-5935752
อีเมล์ :
Blog Url:
นางพิสมัย โคตะวีระ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา คบ.

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :089-1905114
อีเมล์ :
Blog Url:
นายสุชิน คุ้มศิริ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา
กศ.บ. พลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :085-4170299
อีเมล์ :
Blog Url:
นายนรงค์ ทองสุก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา
คบ. พลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :089-2802151
อีเมล์ : khrujik@hotmail.com
Blog Url:
นางผาณิต ยงยิ่งหาญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

การศึกษา
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :080-4824296
อีเมล์ : kunkrumaw@hotmail.com
Blog Url:
นางสถาพร สามาลย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา
ภาษาอังกฤษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :อีเมล์ :
Blog Url:
นางภาณี ชนะนา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา
คบ. การประถมศึกษา

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :081-8750292
อีเมล์ : panee.c@hotmail.com
Blog Url:
       

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ความรู้

เมษายน 2019
พฤ อา
« มี.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ป้ายกำกับ

khruto กรอบแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การกรอกข้อมูลนักเรียน ข่าวสารการศึกษา คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ ชื่อเว็บไซต์ สำหรับผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนควรรู้ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ รร.อนุบาลสุรินทร์ รายชื่อนักเรียนสายชั้นป.1 ร่าง โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ สพป.สร.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา}คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์