Get Adobe Flash player

๒.๓ กลุ่มงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

๒.๓ กลุ่มงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่ 

·  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา                       /จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้

·  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

·  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

·  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ

·  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดาและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

·   จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

·   จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้น ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

·  บูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเพื่อคุณภาพ การเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

·   ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

·   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

·   ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ

ประกอบด้วย  ว่าที่ร.ทปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์  นางสาวสร้อยฟ้า สามารถ  นางสถาพร สามาลย์ 

นางมณฑกาญจน์ ตัณฑวนิช  นางพงศ์ทิพา สกุลรักษ์  นางผาณิต ยงยิ่งหาญ

นางจรรยาวดี จันทร์โสภา  นายสุชิน คุ้มศิริ  นางอุไรรัตน์ พูนเพ็ชร  นายนรงค์ ทองสุก

นางพิสมัย  โคตะวีระ  นางภาณี ชนะนา  นางสมฤดี ชูชมงาม

๑. คณะกรรมการบริหารวิชาการ

  ข้อมูลส่วนตัว หน้าที่รับผิดชอบ การติดต่อ
นายบุญมี ประสมศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

การศึกษา
กศ.บ., ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :083-5450095
086-8664559
อีเมล์ :prasomsri32@gmail.com
tee-2001@hotmail.com
Blog Url:
ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

การศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :085-4994688
089-9474185
อีเมล์ :pannawat_tum@hotmail.co.th
Blog Url:
นางสาวรุ่งพร ภัทรพานี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา
วท.ม. เกษตรศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :089-6277583
อีเมล์ :
Blog Url:
นางสุมารี จันทนมัฏฐะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา
ศศ.บ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรสถานศึกษา

 

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
Blog Url:
นางวิภาวดี ดีนาน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

การศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
Blog Url:
นางจรรยาวดี จันทร์โสภา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

การศึกษา
ศศ.บ. ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :081-0761123
อีเมล์ : junyavadee@hotmail.com
Blog Url:

นางพงศ์ทิพา สกุลรักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ. คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :081-9670029
อีเมล์ :krupong2502@gmail.com
Blog Url:
นางอุไรรัตน์ พูนเพชร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา
คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :081-5935752
อีเมล์ :
Blog Url:
นางพิสมัย โคตะวีระ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา คบ.

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :089-1905114
อีเมล์ :
Blog Url:
นายสุชิน คุ้มศิริ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา
กศ.บ. พลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :085-4170299
อีเมล์ :
Blog Url:
นายนรงค์ ทองสุก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา
คบ. พลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :089-2802151
อีเมล์ : khrujik@hotmail.com
Blog Url:
นางผาณิต ยงยิ่งหาญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

การศึกษา
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :080-4824296
อีเมล์ : kunkrumaw@hotmail.com
Blog Url:
นางสถาพร สามาลย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา
ภาษาอังกฤษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :อีเมล์ :
Blog Url:
นางภาณี ชนะนา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

การศึกษา
คบ. การประถมศึกษา

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กรรมการ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

โทรศัพท์ :081-8750292
อีเมล์ : panee.c@hotmail.com
Blog Url:
       

	          
	        

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ความรู้

มิถุนายน 2019
พฤ อา
« มี.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ป้ายกำกับ

khruto กรอบแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การกรอกข้อมูลนักเรียน ข่าวสารการศึกษา คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ ชื่อเว็บไซต์ สำหรับผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนควรรู้ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ รร.อนุบาลสุรินทร์ รายชื่อนักเรียนสายชั้นป.1 ร่าง โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ สพป.สร.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา}คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์