Get Adobe Flash player

๒.๒ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๒.๒  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีหน้าที่

·    วิเคราะห์ กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำไว้ วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกำหนดจุดเน้นหรือประเด็นที่สถานศึกษาหรือ กลุ่มเครื่อข่ายสถานศึกษาให้ความสำคัญ

·    ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสาระสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

·    ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสาระสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

·    จัด ทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อนำไปจัดทำรายวิชาพื้นฐานหรือราย วิชาเพิ่มเติมจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน

·     ประเมินผลและปรับปรุง

·     จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ประกอบด้วย   นางสุมารี  จันทนมัฏฐะ    นางพงศ์ทิพา  สกุลรักษ์    นางภาณี  ชนะนา  นางวลีวรรณ  ชัยตั้งจิต    นางอุไรรัตน์  พูนเพ็ชร    นางจรรยาวดี จันทร์โสภา   นางพัชรี  มยูขโชติ    นางพิสมัย  โคตะวีระ    นายสิทธิศักดิ์  ทางดี   นางผาณิต  ยงยิ่งหาญ  นายสุชิน  คุ้มศิริ  นางศิริกุล  รัฐสมุทร    นางสถาพร  สามาลย์    นายนรงค์  ทองสุก    นางวรัญญา  อัตวานิช  นางเรืองรอง  พิพัฒนรักไทย    นางอารีรัตน์  ขอร่ม    นางสาวรัศมี สุจินพรัหม    นายศราวุธ  ไชยลาภนางวิไลรัตน์  ศรีสุข    นางสมพร  รังแก้ว    นางเพียงใจ  พรหมศร    นางสุรัจนี  จารัตน์  นางเสาวนา   กลีบแก้ว

 

๒.๒  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  ข้อมูลส่วนตัว หน้าที่รับผิดชอบ การติดต่อ
นางสุมารี จันทนมัฏฐะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรสถานศึกษา

กลุ่มงานหลักสูตรสถานศึกษา

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
Blog Url:

นางพงศ์ทิพา สกุลรักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ. คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อนุกรรมการ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โทรศัพท์ :081-9670029
อีเมล์ :krupong2502@gmail.com
Blog Url:
นางภาณี ชนะนา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ. การประถมศึกษา

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อนุกรรมการ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โทรศัพท์ :081-8750292
อีเมล์ : panee.c@hotmail.com
Blog Url:
       
นางวลีวรรณ ชัยตั้งจิต
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ. การอนุบาลศึกษา

ประจำชั้นอนุบาล ๑/๕

อนุกรรมการ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โทรศัพท์ :087-2434654
อีเมล์ :
Blog Url:
       
นางอุไรรัตน์ พูนเพชร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อนุกรรมการ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โทรศัพท์ :081-5935752
อีเมล์ :
Blog Url:
       
นางจรรยาวดี จันทร์โสภา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

การศึกษา
ศศ.บ. ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อนุกรรมการ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โทรศัพท์ :081-0761123
อีเมล์ : junyavadee@hotmail.com
Blog Url:
นางพัชรี มยูขโชติ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา

ประจำชั้นอนุบาล ๑/๓

อนุกรรมการ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 โทรศัพท์ :085-4300594
อีเมล์ :
Blog Url:
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ความรู้

เมษายน 2019
พฤ อา
« มี.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ป้ายกำกับ

khruto กรอบแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การกรอกข้อมูลนักเรียน ข่าวสารการศึกษา คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ ชื่อเว็บไซต์ สำหรับผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนควรรู้ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ รร.อนุบาลสุรินทร์ รายชื่อนักเรียนสายชั้นป.1 ร่าง โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ สพป.สร.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา}คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์